BUDOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 11:31:33
Numer KRS: 0000438000
Numer REGON: 321293781
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/246636/20/785]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2018-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 10 nr lokalu 14 kod pocztowy 75-009 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.09.2012 R. NOTARIUSZ ROMAN CZERNIKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE REPERTORIUM A NUMER 8625/20122012-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOCHNIAK2012-10-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2012-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2012-10-26 do dziś
2. ImionaARTUR KRZYSZTOF2012-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUJNOWSKA2018-09-28 do dziś
2. ImionaLIDIA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-09-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-10-26 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-10-26 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-11-22 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-11-22 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-11-22 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-11-22 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-11-22 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-11-22 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
2data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.21042015-08-26 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
4data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
6data złożenia 04.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-04 do dziś
7data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.21042015-08-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.21042015-08-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów