FIRMA GEOLOGICZNA FELKEL & GUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000437959
Numer REGON: 302258822
Numer NIP: 9721241247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-06-07
Sygnatura akt[RDF/495239/23/815]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA GEOLOGICZNA FELKEL & GUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina CZERWONAK miejscowość BOLECHÓWKO2018-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLECHÓWKO ulica UL. MALWOWA nr domu 6 kod pocztowy 62-005 poczta OWIŃSKA kraj POLSKA 2018-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2012 R., NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA E. DOROTA DROŻDŻ KAROLINA HYJEK-MARCHEL SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, REP. A NR 10.172/2012.2012-10-29 do dziś
231.01. 2013 R., REP. A NR 1295/2013, NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA E. DOROTA DROŻDŻ, KAROLINA HYJEK-MARCHEL SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU; ZMIENIONO § 12 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2013-09-02 do dziś
317.06.2015 R., REP.A NR 6.011/2015, NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA E. DOROTA DROŻDŻ, KAROLINA HYJEK-MARCHEL, W POZNANIU, UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 20/3, ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI2015-10-08 do dziś
406.12.2017 R., REP. A NR 6534/2017, KANCELARIA NOTARIALNA E.DOROTA DROŻDŻ NOTARIUSZ ALEKSANDER DROŻDŻ NOTARIUSZ S.C. W POZNANIU UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, NOTARIUSZ ALEKSANDER DROŻDŻ, ZMIENIONO PARAGRAF 3 ORAZ PARAGRAF 11 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUŚ FELKEL2013-09-02 do dziś
2. ImionaURSZULA BARBARA2012-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2012-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELKEL2012-10-29 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PAWEŁ2012-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2012-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2012-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2013-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELKEL2012-10-29 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PAWEŁ2012-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUŚ FELKEL2013-09-02 do dziś
2. ImionaURSZULA BARBARA2012-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-10-29 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-10-29 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-10-29 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2012-10-29 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-10-29 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-10-29 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-10-29 do dziś
842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-10-29 do dziś
943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2013 okres 2012 ROK2013-09-02 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
3data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-06 do dziś
4data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
5data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
6data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
7data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-09 do dziś
9data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-09-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-09 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-09-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-09 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów