ASTER7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000437878
Numer REGON: 302258584
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-07-21
Sygnatura akt[RDF/227314/20/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTER7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WRZEŚNIA2012-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WRZEŚNIA ulica GNIEŹNIEŃSKA nr domu 26 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2012-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117 PAŹDZIERNIKA 2012 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA, WRZEŚNIA, REP. A NR 8953/2012.2012-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2012-10-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-10-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-10-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2012-10-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2012-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2012-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTER7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3007982242012-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000303250 2012-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2019-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTER7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3007982242012-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000303250 2012-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIECZOREK2015-01-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2015-01-21 do dziś
21. NazwiskoWIECZOREK2015-01-21 do dziś
2. ImionaROBERT ADAM2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2015-01-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2015-01-21 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-01-21 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2015-01-21 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-01-21 do dziś
566 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-21 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-21 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-21 do dziś
868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 17.10.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
3data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
5data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
6data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
7data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.10.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów