HESTON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000437729
Numer REGON: 281439548
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-04-24
Sygnatura akt[RDF/377690/22/784]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHESTON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2012-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica SPRZĘTOWA nr domu 3 nr lokalu 17 kod pocztowy 10-467 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2013-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2012 R. ASESOR NOTARIALNY ANNA BŁASZCZAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIUSZA BIAŁECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7999/20122012-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2012-10-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.650,00 ZŁ2012-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2012-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2012-10-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-10-29 do dziś
226 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-10-29 do dziś
361 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-10-29 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-10-29 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-10-29 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-10-29 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-10-29 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-04-01 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.10.2012 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2data złożenia 05.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
3data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
4data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
5data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-16 do dziś
6data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
8data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
9data złożenia 24.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2012 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2012 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów