BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000437543
Numer REGON: 180904408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[RDF/228234/20/728]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO2012-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KROSNO ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 2 B kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2012-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIUN01.10.2012 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ LILIANNY ROMAN W KROŚNIE UL. CZAJKOWSKIEGO 1, REP. A NR 3699/20122012-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaBARTŁOMIEJ RADOSŁAW2012-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2014-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTAŃSKA BACHER2013-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKI2014-12-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MACIEJ2014-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2014-12-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDERSKI2014-12-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 750 ZŁ2014-12-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDERSKI2014-12-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHER2012-10-25 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ RADOSŁAW2012-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2014-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-10-25 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-10-25 do dziś
369 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-10-25 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-10-25 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-10-25 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-10-25 do dziś
758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-10-25 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-07-23 do dziś
4data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-07-23 do dziś
5data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-23 do dziś
6data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-07-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-07-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów