DO-MUR STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000437459
Numer REGON: 146357789
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-08-12
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/21977/20/50]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDO-MUR STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMŻYŃSKA nr domu 211 kod pocztowy 04-458 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.10.2012 R. REPERTORIUM A NR 4469/2012 SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM JOANNĄ KIELAK ZASTĘPCĄ ROBERTA DOR NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. NOWY ŚWIAT 53 W WARSZAWIE2012-10-23 do dziś
227.11.2017 R., REPERTROIUM A NR 602/2017, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2018-03-09 do dziś
318.12.2019R., REP. A NR 5967/2019, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO UST.3 W §12 UMOWY SPÓŁKI2020-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIECKA GÜZELCAN2018-03-09 do dziś
2. ImionaANETA LIDIA2012-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIECKI2012-10-23 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2012-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-10-23 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-10-23 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-10-23 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-10-23 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-10-23 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-10-23 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2014 okres OD 23.10.2012 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
4data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
5data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.10.2012 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.10.2012 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów