ASTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000437334
Numer REGON: 302247770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-08-20
Sygnatura akt[RDF/233963/20/445]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2012-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica UL. PODGÓRNA nr domu 10 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2015-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2012 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 11738/2012.2012-10-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.11.2012 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 13425/2012 - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2012-12-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.02.2013 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 1511/2013; - W § 6 UMOWY SPÓŁKI PO PKT 43 DODANO PKT 44; - ZMIENIONO § 21 UST. 1 I § 22 UMOWY SPÓŁKI2013-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCZEK2012-10-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2012-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁDZIŃSKI2012-10-23 do dziś
2. ImionaHENRYK WŁADYSŁAW2012-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.2013-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2015-04-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2015-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAŁDZIŃSKI2015-04-23 do dziś
2. ImionaHENRYK WŁADYSŁAW2015-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-04-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-10-23 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-10-23 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-10-23 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-10-23 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-10-23 do dziś
681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-10-23 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-10-23 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-10-23 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-03-20 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2013 okres 04.10.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
2data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
4data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
5data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
7data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
8data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.10.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.10.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów