BOLIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000437146
Numer REGON: 146358406
Numer NIP: 5223000347
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-08-06
Sygnatura akt[RDF/172438/19/387]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SZYSZKOWA nr domu 58 kod pocztowy 02-285 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.08.2012, TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4916/20122012-10-19 do dziś
207.06.2017, REP. A NR 2054/2017, ROMAN TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA: § 7 UST. 1, § 24 DODANIE W § 9 UST. 52017-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2014-10-03 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2014-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46000 ZŁOTYCH2014-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASTAWNA2017-12-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MONIKA2017-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-12-31 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-12-31 do dziś
346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2014-12-31 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-31 do dziś
547 78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-31 do dziś
647 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-31 do dziś
773 1 REKLAMA2014-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-07-05 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-07-05 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.12.2013 okres 24.08.2012 - 31.12.20122014-01-22 do dziś
2data złożenia 14.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
3data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-03 do dziś
4data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
5data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.08.2012 - 31.12.20122014-01-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.08.2012 - 31.12.20122014-01-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów