ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000437138
Numer REGON: 122687956
Numer NIP: 7352856347
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-01-29
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/214/19/155]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2013-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica STROMA nr domu 32 kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2013-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.10.2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ WŁADYSŁAWĘ KUBIŃSKĄ-CISZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWYM TARGU, REPERTORIUM A NUMER 7487/2012, 12.10.2012 R. REP. A NR 8469/2012 - ZMIANA § 3.2012-10-22 do dziś
226.08.2013 R., REP. A NR 7067/2013, NOTARIUSZ WŁADYSŁAWA KUBIŃSKA-CISZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU, UL. KOLEJOWA 4, ZMIENIONO §3, W §7 DODANO PUNKTY 30-332013-11-15 do dziś
309.04.2014 R. - REPERTORIUM A NR 2084/2014, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA: § 2, § 7 UST. 1, § 8 UST. 4, SKREŚLA SIĘ § 9 UST. 2 I 4, SKREŚLA SIĘ W § 13 UST. 2 LIT F, W § 13 DODAJE SIĘ UST. 4.2014-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERDE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1470228782014-08-27 do dziś
4. Numer KRS0000489990 2014-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2014-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERDE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-29 do dziś
4. Numer KRS0000468819 2019-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ2019-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2012-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-10-22 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-10-22 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-10-22 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-10-22 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-10-22 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-10-22 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2012-10-22 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-10-22 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-10-22 do dziś
1043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-10-22 do dziś
1143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-10-22 do dziś
1216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2012-10-22 do dziś
1343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-22 do dziś
1446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-10-22 do dziś
1549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-10-22 do dziś
1668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-10-22 do dziś
1768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-10-22 do dziś
1868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-10-22 do dziś
1971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-10-22 do dziś
2071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-10-22 do dziś
2177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-10-22 do dziś
2296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-22 do dziś
2323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2012-10-22 do dziś
2410 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2012-10-22 do dziś
2523 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2012-10-22 do dziś
2623 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2012-10-22 do dziś
2725 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-10-22 do dziś
2831 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2012-10-22 do dziś
2941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-10-22 do dziś
3035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-11-15 do dziś
3135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-11-15 do dziś
3235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-11-15 do dziś
3335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-11-15 do dziś
3442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-06-24 do dziś
3542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 10.09.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
2data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-28 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.09.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.09.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów