EWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000437030
Numer REGON: 302244530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-12-01
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/24122/20/845]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina WYSOKA miejscowość WYSOKA2012-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSOKA ulica CURIE-SKŁODOWSKIEJ nr domu 12A kod pocztowy 89-320 poczta WYSOKA kraj POLSKA 2012-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.09.2012 R., NOTARIUSZ MARIUSZ KASPRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 4322/2012 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02.10.2012 R., NOTARIUSZ MARIUSZ KASPRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 4729/2012 W ZAKRESIE § 6 UMOWY SPÓŁKI2012-10-18 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 18.11.2013 R. - REP. A NR 6056/2013, NOTARIUSZ MARIUSZ KASPRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, (ZMIENIONO: § 6 UMOWY).2014-02-25 do dziś
330.01.2014 R., REP. A NR 510/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ KASPRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE; - ZMIENIONO: § 5 UMOWY SPÓŁKI2014-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA2012-10-18 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2012-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2014-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYSZKA2014-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2014-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2014-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-18 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-18 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-18 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-18 do dziś
546 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2014-04-18 do dziś
646 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2014-04-18 do dziś
746 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-18 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-18 do dziś
947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-18 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-04-18 do dziś
1162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-04-18 do dziś
1268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-18 do dziś
1377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-18 do dziś
1477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-18 do dziś
1577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-18 do dziś
1690 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2014-04-18 do dziś
1793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-04-18 do dziś
1895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-04-18 do dziś
1996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-18 do dziś
2056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-04-18 do dziś
2156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-04-18 do dziś
2233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-04-18 do dziś
2349 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2014-04-18 do dziś
2449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-18 do dziś
2552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
2data złożenia 18.12.2014 okres OD 14.09.2012 DO 31.12.20122015-01-21 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
4data złożenia 10.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
5data złożenia 15.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
6data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
7data złożenia 02.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
8data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
2OD 14.09.2012 DO 31.12.20122015-01-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
2OD 14.09.2012 DO 31.12.20122015-01-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji03.11.2020R. AKT NOTARIALNY Z 03.11.2020R., NOTARIUSZ MARIUSZ KASPRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 8662/2020.,2020-12-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2020-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPYSZKA2020-12-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2020-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności03.11.2020R. AKT NOTARIALNY Z 03.11.2020R., NOTARIUSZ MARIUSZ KASPRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 8662/2020.,2020-12-01 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów