CABIN INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000436986
Numer REGON: 146352533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-03-19
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/9679/21/106]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCABIN INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SKARYSZEWSKA nr domu 7 kod pocztowy 03-802 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2012 R., NOTARIUSZ BEATA WASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. FRANCUSKA 25 A LOK. 3, REP. A NR 1359/20122012-10-22 do dziś
213.05.2013 R., NOTARIUSZ EDYTA CZARTORYSKA - GANCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ZGODA 3 LOK. 1, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4069/2013, ZMIENIONO § 1 UST. 1, § 1 UST. 2, § 5 UST. 2, § 9 UST. 12 PKT 13), § 10 UST. 4, WYKREŚLONO § 5 UST. 3.2013-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABIN POLAND HOLDCO B.V.2014-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2014-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2013-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASZYŃSKI2021-03-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREENSLADE2018-07-09 do dziś
2. ImionaDANIEL MARK2018-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWIAK2014-11-15 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MICHAŁ2014-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-19 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-19 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-03-19 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-03-19 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-03-19 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-03-19 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-03-19 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-19 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-19 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 27.09.2012 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
3data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4data złożenia 16.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 27.09.2012 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.09.2012 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.09.2012 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów