DODRUKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000436921
Numer REGON: 302244470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-03-16
Sygnatura akt[RDF/192054/20/536]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODRUKU. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina OSTRZESZÓW miejscowość OSTRZESZÓW2013-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRZESZÓW ulica POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr domu 16 kod pocztowy 63-500 poczta OSTRZESZÓW kraj POLSKA 2013-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2012 R., REP. A NR 5579/2012, NOTARIUSZ JAN KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM2012-10-19 do dziś
209.10.2013R., REP.A NR 5196/2013, NOTARIUSZ TOMASZ CHOWAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE - ZMIENIONO: §3, §5, §11, §13 UST.32013-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELASTY2012-10-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2013-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIE DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELASTY2012-10-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-10-19 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-10-19 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-10-19 do dziś
452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2012-10-19 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-10-19 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-10-19 do dziś
752 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2012-10-19 do dziś
852 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2012-10-19 do dziś
952 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2012-10-19 do dziś
1052 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2012-10-19 do dziś
1152 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-10-19 do dziś
1220 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2012-10-19 do dziś
1352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-10-19 do dziś
1452 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-10-19 do dziś
1552 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-10-19 do dziś
1652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-10-19 do dziś
1753 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-10-19 do dziś
1862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-10-19 do dziś
1962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-10-19 do dziś
2062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-10-19 do dziś
2162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-10-19 do dziś
2263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-10-19 do dziś
2320 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2012-10-19 do dziś
2463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-10-19 do dziś
2563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-10-19 do dziś
2663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-19 do dziś
2768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-10-19 do dziś
2877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-10-19 do dziś
2977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-10-19 do dziś
3077 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2012-10-19 do dziś
3177 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2012-10-19 do dziś
3277 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-10-19 do dziś
3377 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-10-19 do dziś
3422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-10-19 do dziś
3577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-10-19 do dziś
3677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-10-19 do dziś
3777 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2012-10-19 do dziś
3877 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2012-10-19 do dziś
3977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-19 do dziś
4077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-10-19 do dziś
4178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-10-19 do dziś
4281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-10-19 do dziś
4381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-10-19 do dziś
4481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-10-19 do dziś
4523 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-19 do dziś
4681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-10-19 do dziś
4781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-10-19 do dziś
4882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-10-19 do dziś
4982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-10-19 do dziś
5082 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-10-19 do dziś
5182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-10-19 do dziś
5282 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-10-19 do dziś
5382 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-10-19 do dziś
5482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-19 do dziś
5585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2012-10-19 do dziś
5646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-10-19 do dziś
5785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-10-19 do dziś
5885 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2012-10-19 do dziś
5985 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-10-19 do dziś
6085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-19 do dziś
6185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-10-19 do dziś
6286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-10-19 do dziś
6386 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2012-10-19 do dziś
6486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-10-19 do dziś
6586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-10-19 do dziś
6686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-19 do dziś
6746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-10-19 do dziś
6888 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2012-10-19 do dziś
6988 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-19 do dziś
7090 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-10-19 do dziś
7190 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-10-19 do dziś
7290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2012-10-19 do dziś
7390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-10-19 do dziś
7493 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2012-10-19 do dziś
7593 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2012-10-19 do dziś
7693 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-10-19 do dziś
7793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-10-19 do dziś
7846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2012-10-19 do dziś
7993 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2012-10-19 do dziś
8093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-10-19 do dziś
8195 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2012-10-19 do dziś
8295 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2012-10-19 do dziś
8395 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2012-10-19 do dziś
8495 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2012-10-19 do dziś
8595 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2012-10-19 do dziś
8695 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2012-10-19 do dziś
8795 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-10-19 do dziś
8896 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2012-10-19 do dziś
8946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-10-19 do dziś
9096 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2012-10-19 do dziś
9196 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2012-10-19 do dziś
9296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-10-19 do dziś
9396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2014 okres OD 08.10.2012 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
3data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-14 do dziś
4data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-19 do dziś
5data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-16 do dziś
6data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.10.2012 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.10.2012 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów