RUVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000436749
Numer REGON: 243051101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-17
Sygnatura akt[RDF/330604/21/426]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRUVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2016-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. LIPOWA nr domu 12 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2016-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.10.2012 R. NOTARIUSZ WOJCIECH WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7160/20122012-10-18 do dziś
217.11.2015 R. NOTARIUSZ KATARZYNA OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 3206/2015 - ZMIENIONO: §1, § 2, § 212016-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2012-10-18 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2012-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500,00 ZŁ2016-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMRUSZKA2012-10-18 do dziś
2. ImionaDAMIAN2012-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-10-18 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-10-18 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-10-18 do dziś
418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-10-18 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-18 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-10-18 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-10-18 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-10-18 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-10-18 do dziś
1082 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2016-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
2data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
3data złożenia 02.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-02 do dziś
4data złożenia 02.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-02 do dziś
5data złożenia 02.05.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-02 do dziś
6data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-08 do dziś
7data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów