HILINGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000436655
Numer REGON: 101485338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-07-05
Sygnatura akt[RDF/311009/21/274]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILINGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość USTRONIE2012-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość USTRONIE ulica SZYSZKOWA nr domu 11/13 kod pocztowy 95-073 poczta GROTNIKI kraj POLSKA 2012-10-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejA.RUDOWICZ@WP.PL2012-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2012 R. - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULZACKI2012-10-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2012-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2012-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDOWICZ BULZACKA2012-10-15 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2012-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2012-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDOWICZ BULZACKA2012-10-15 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2012-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULZACKI2012-10-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2012-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-15 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2014 okres OD 15.10.2012 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
2data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
3data złożenia 20.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-20 do dziś
4data złożenia 20.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-20 do dziś
5data złożenia 20.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-20 do dziś
6data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
7data złożenia 12.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
8data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.10.2012 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.10.2012 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów