„DOLINA SMAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000436453
Numer REGON: 101486190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263629/20/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLINA SMAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2012-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość RĄBIEŃ2012-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość RĄBIEŃ ulica DWORSKA nr domu 2 kod pocztowy 95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA 2012-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.07.2012 R., ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH RYSZARD MIECZKOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROMUALDY MIECZKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A NR 4295/2012;2012-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTOR2012-10-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ DOMINIK2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA KANTOR2012-10-12 do dziś
2. ImionaEWA HELENA2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ROZPORZĄDZEŃ PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 25.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2012-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTOR2019-01-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ DOMINIK2019-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-10-12 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-10-12 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-10-12 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-10-12 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-10-12 do dziś
642 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-10-12 do dziś
743 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-10-12 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-10-12 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-10-12 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
2data złożenia 01.03.2019 okres OD 25.07.2012 DO 31.12.20122019-03-01 do dziś
3data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-01 do dziś
4data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-01 do dziś
5data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
6data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-24 do dziś
7data złożenia 02.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
2OD 25.07.2012 DO 31.12.20122019-03-01 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-24 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów