ENERGAAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000436361
Numer REGON: 146337798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-12-16
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/74215/19/889]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGAAZ SPÓŁKA AKCYJNA2012-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.06.2012 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ANNA KARPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. TRĘBACKA 4 LOK. 120, REP. A NR 1961/20122012-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-12 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-10-12 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIOSYNTEC SPÓŁKA AKCYJNA2012-10-12 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2012-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-10-12 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002012-10-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2012-10-12 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2012-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-10-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002012-10-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-10-12 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-10-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMAMI2012-10-12 do dziś
2. ImionaIMAN2012-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoEMAMI2012-10-12 do dziś
2. ImionaAKBAR2012-10-12 do dziś
21. NazwiskoZWEINBAUM2012-10-12 do dziś
2. ImionaCHARLOTTE2012-10-12 do dziś
31. NazwiskoLOUTATY2012-10-12 do dziś
2. ImionaLIONEL2012-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy106 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2012-10-12 do dziś
220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-12 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-10-12 do dziś
435 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-10-12 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-10-12 do dziś
635 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-10-12 do dziś
735 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-10-12 do dziś
835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-10-12 do dziś
935 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2012-10-12 do dziś
1035 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2012-10-12 do dziś
1135 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2012-10-12 do dziś
1206 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO2012-10-12 do dziś
1335 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2012-10-12 do dziś
1435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-10-12 do dziś
1536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-10-12 do dziś
1637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-10-12 do dziś
1738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-10-12 do dziś
1838 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-10-12 do dziś
1938 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-10-12 do dziś
2038 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-10-12 do dziś
2138 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2012-10-12 do dziś
2238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2012-10-12 do dziś
2308 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2012-10-12 do dziś
2439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-10-12 do dziś
2542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-10-12 do dziś
2642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-10-12 do dziś
2742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-10-12 do dziś
2842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-12 do dziś
2943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-10-12 do dziś
3043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-10-12 do dziś
3149 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2012-10-12 do dziś
3249 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-10-12 do dziś
3352 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2012-10-12 do dziś
3409 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2012-10-12 do dziś
3552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-10-12 do dziś
3666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-10-12 do dziś
3771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-10-12 do dziś
3871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-10-12 do dziś
3972 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2012-10-12 do dziś
4072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-10-12 do dziś
4174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-10-12 do dziś
4274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-12 do dziś
4377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-10-12 do dziś
4409 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-10-12 do dziś
4519 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-10-12 do dziś
4620 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH2012-10-12 do dziś
4720 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2012-10-12 do dziś
4820 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2012-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2016 okres OD 12.10.2012 DO 31.12.20132016-03-15 do dziś
2data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 12.10.2012 DO 31.12.20132016-03-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2012 DO 31.10.20132016-03-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.10.2012 DO 31.10.20132016-03-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów