FIRMA HANDLOWA „RADECKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000436356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502570/23/790]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „RADECKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2013-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2012-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica RZESZOWSKA nr domu 4 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2012-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 26.09.2012 R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI, BOGDAN CZERWONKA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, UL. ZAMKOWA 9, REP. A NR 9054/2012. DNIA 27.11.2012 R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI, BOGDAN CZERWONKA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, ULICA ZAMKOWA 9, REP. A NUMER 11245/2012 - ZMIANA PARAGRAFU 7 UMOWY SPÓŁKI.2012-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-11-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA „RADECKI” J.KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W DĘBICY W SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWA „RADECKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DĘBICY NA MOCY UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z DNIA 26.09.2012 R. PODJĘTEJ PRZEZ ZEBRANIE WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ.2012-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „RADECKI” J.KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA2012-11-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-11-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000112652 2012-11-29 do dziś
5. Numer REGON8505170672012-11-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKA2012-11-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IRENA2012-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9500,00 ZŁOTYCH2012-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2012-11-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ MACIEJ2012-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15500,00 ZŁOTYCH2012-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2012-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000,00 ZŁ2012-11-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2012-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKA2012-11-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IRENA2012-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2012-11-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ MACIEJ2012-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-11-29 do dziś
215 1 WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2012-11-29 do dziś
315 2 PRODUKCJA OBUWIA2012-11-29 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-11-29 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-11-29 do dziś
646 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-11-29 do dziś
746 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2012-11-29 do dziś
846 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-11-29 do dziś
946 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-11-29 do dziś
1046 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-11-29 do dziś
1147 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-29 do dziś
1246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2012-11-29 do dziś
1347 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-29 do dziś
1447 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-29 do dziś
1547 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-29 do dziś
1647 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-29 do dziś
1747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-11-29 do dziś
1852 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-11-29 do dziś
1968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-29 do dziś
2068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-29 do dziś
2168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-11-29 do dziś
2268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-11-29 do dziś
2346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-11-29 do dziś
2470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-11-29 do dziś
2571 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-29 do dziś
2673 1 REKLAMA2012-11-29 do dziś
2777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-11-29 do dziś
2846 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2012-11-29 do dziś
2946 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-11-29 do dziś
3046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-11-29 do dziś
3146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-11-29 do dziś
3246 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2012-11-29 do dziś
3346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.12.2012 DO 02.04.20132015-02-06 do dziś
2data złożenia 05.06.2019 okres OD 03.04.2013 DO 31.12.20132019-06-05 do dziś
3data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-05 do dziś
4data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-05 do dziś
5data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-06 do dziś
6data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
7data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
8data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-21 do dziś
9data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2020 DO 12.06.20202023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2012 DO 02.04.20132015-02-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2012 DO 02.04.20132015-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr V GU 5/13 data 03.04.20132013-06-13 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE V WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO Z DNIA 7.05.2020 R., SYGN. AKT V GUP 3/13 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO OBEJMUJĄCEGO LIKWIDACJĘ MAJĄTKU SPÓŁKI, data 07.05.20202022-11-22 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2013-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIK2013-06-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-13 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów