BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000436329
Numer REGON: 321286261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-09-16
Sygnatura akt[RDF/330215/21/970]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2012-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica WOJCIECHOWSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 71-476 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2012-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012 R., REP. A NR 7439/2012 R., NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WSZCZECINIE2012-10-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06 LISTOPADA 2013 R., REPERTORIUM A NR 9420/2013, NOTARIUSZ JACEK DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO: § 13, § 15.2014-08-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2015 R., REPERTORIUM A NR 8589/2015, NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA §13 UST.1 LIT. A,B,C.2016-03-17 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 SIERPNIA 2016 R., REP. A NR 7788/2016R., NOTARIUSZ MICHAŁ DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §22017-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPTURSKI2012-10-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-10-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-10-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-10-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-10-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej30.000,00 ZŁ2012-10-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.950,00 ZŁ2012-10-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 ZŁ2012-10-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-10-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPTURSKA2012-10-11 do dziś
2. ImionaALICJA EWA2012-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-10-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-10-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-10-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-10-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej30.000,00 ZŁ2012-10-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.950,00 ZŁ2012-10-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 ZŁ2012-10-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-10-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3211689812012-10-11 do dziś
4. Numer KRS0000405557 2012-10-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SPRAW SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. 2. KAŻDY KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA LUB JAKO PROKURENT. 3. SPÓŁKĘ MOGĄ REPREZENTOWAĆ PROKURENCI SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI KRZYSZTOF KAPTURSKI JAKO PREZES ZARZĄDU2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3211689812012-10-11 do dziś
4. Numer KRS0000405557 2012-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-10-11 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-10-11 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-10-11 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-10-11 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-11 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-10-11 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-10-11 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-11 do dziś
986 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2016-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 10 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
2data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3data złożenia 13.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-13 do dziś
4data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
5data złożenia 12.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
6data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów