„BOLLYWOODPL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000436318
Numer REGON: 146342262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-09-14
Sygnatura akt[RDF/329686/21/468]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLLYWOODPL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 15 nr lokalu 10A kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2012 R., REP. A NR 13255/2012, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33.2012-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOKSHI2012-10-12 do dziś
2. ImionaKUNAL2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2012-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANNANI2012-10-12 do dziś
2. ImionaDINESH2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2012-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOKSHI2012-10-12 do dziś
2. ImionaKUNAL2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANNANI2012-10-12 do dziś
2. ImionaDINESH2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-10-12 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-10-12 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-10-12 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-10-12 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2012-10-12 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-10-12 do dziś
758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-10-12 do dziś
859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-10-12 do dziś
960 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-10-12 do dziś
1061 TELEKOMUNIKACJA2012-10-12 do dziś
1162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-10-12 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-10-12 do dziś
1363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-10-12 do dziś
1468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-10-12 do dziś
1571 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-10-12 do dziś
1673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-10-12 do dziś
1774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-10-12 do dziś
1877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-10-12 do dziś
1978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-10-12 do dziś
2079 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-10-12 do dziś
2182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-10-12 do dziś
2285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-10-12 do dziś
2313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-10-12 do dziś
2485 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-10-12 do dziś
2590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-10-12 do dziś
2695 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-10-12 do dziś
2714 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-10-12 do dziś
2815 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2012-10-12 do dziś
2916 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-10-12 do dziś
3017 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-10-12 do dziś
3118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-10-12 do dziś
3220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
3data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
4data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów