BURSZTYNOWA JURATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000436291
Numer REGON: 146340168
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224510/20/635]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURSZTYNOWA JURATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BEREZYŃSKA nr domu 6A kod pocztowy 03-904 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14 LIPCA 2012 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA MAGNUSZEWSKA-BINEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. LENTZA 35A, REP. A NR 2025/2012 02.10.2012 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA MAGNUSZEWSKA-BINEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. LENTZA 35A, REP. A NR 2576/2012, ZMIANA § 4 UST. 1.2012-10-16 do dziś
212.12.2016 R., REP. A NR 5391/2016, NOTARIUSZ DOROTA KWIATKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 5 UST. 1 ORAZ § 5 UST. 32017-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUSIKIEWICZ2012-10-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STEFAN2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.300,00 ZŁOTYCH2017-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUSIKIEWICZ2012-10-16 do dziś
2. ImionaHANNA ELŻBIETA2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały734 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.700,00 ZŁOTYCH2017-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2012-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUSIKIEWICZ2012-10-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STEFAN2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUSIKIEWICZ2012-10-16 do dziś
2. ImionaHANNA ELŻBIETA2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-02-03 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-02-03 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-02-03 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-02-03 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-02-03 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-08 do dziś
2data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
3data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.12.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.12.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów