SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOCUM”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000436167
Numer REGON: 321286500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-02-06
Sygnatura akt[RDF/467694/23/508]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2012-10-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOCUM”2012-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2012-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KU SŁOŃCU nr domu 10 kod pocztowy 71-073 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114 CZERWCA 2012 R.2012-10-11 do dziś
2W DNIU 27 STYCZNIA 2014 R. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOCUM” W SZCZECINIE PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1/2014, KTÓRĄ ZMIENIONO §11 UST.1 STATUTU.2015-03-20 do dziś
32 LIPCA 2020 R. USTALONO NOWY STATUT2021-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, A W SYTUACJI GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: PREZES LUB PEŁNOMOCNIK W GRANICACH SWOJEGO UMOCOWANIA.2012-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNYRKO2012-10-11 do dziś
2. ImionaJOLANTA2012-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZÓSKA2021-01-26 do dziś
2. ImionaTERESA2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARTUSZEWSKA2021-01-26 do dziś
2. ImionaJOLANTA2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNESTEROWICZ2021-01-26 do dziś
2. ImionaEWA2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-01-26 do dziś
281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-01-26 do dziś
381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-01-26 do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2021-01-26 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-01-26 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2021-01-26 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-26 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-01-26 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-20 do dziś
2data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
4data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
6data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
7data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9data złożenia 17.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-17 do dziś
10data złożenia 06.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów