IBS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000436077
Numer REGON: 146334966
Numer NIP: 5242754277
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447543/22/864]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIBS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚW. JACKA ODROWĄŻA nr domu 15 kod pocztowy 03-310 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, SPISANEGO W DNIU 25.09.2012 R. PRZED NOTARIUSZEM ŻYWIĄ LIPIŃSKĄ NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA ŁĘCZYCKA, ŻYWIA LIPIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, 01-551 WARSZAWA, UL. MICKIEWICZA 22 LOK. 4, REP. A NR 7140/20122012-10-11 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.03.2014 R., REP. A NR 3661/2014, SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MICHAŁA BŁASZCZAKA - ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ INSURANCE&BANKING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 04.03.2014, KTÓRA UCHWAŁĄ NASTĘPNIE ZOSTAŁA ZMIENIONA W DNIU 24.04.2014 R., AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 6949/2014, SPORZĄDZONYM PRZEZ MONIKĘ FYK - ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ROBERTA BŁASZCZAKA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31.2014-06-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2018 R., REP. A NR 4093/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIA NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO2018-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWOŃ2016-02-18 do dziś
2. ImionaANNA2016-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁOTYCH2016-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2012-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTANTA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2012-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIELACHA2016-02-18 do dziś
2. ImionaLESZEK PIOTR2016-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWOŃ2016-02-18 do dziś
2. ImionaANNA2016-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-10-11 do dziś
266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-10-11 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-10-11 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-10-11 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-10-11 do dziś
682 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-10-11 do dziś
782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-10-11 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-10-11 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-10-11 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.11.2017 okres OD 25.09.2012 DO 31.12.20132017-12-14 do dziś
2data złożenia 09.11.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-14 do dziś
3data złożenia 09.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-14 do dziś
4data złożenia 09.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
5data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
6data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
8data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
9data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.09.2012 DO 31.12.20132017-12-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.09.2012 DO 31.12.20132017-12-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów