„ASTI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000436076
Numer REGON: 302240265
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252191/20/874]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat TURECKI gmina PRZYKONA miejscowość PRZYKONA2014-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYKONA ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 1 kod pocztowy 62-731 poczta PRZYKONA kraj POLSKA 2014-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2012 R., NOTARIUSZ VIOLETTA EWA SAWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TURKU, REP. A NR 6147/2012 AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.09.2012 R., NOTARIUSZ VIOLETTA EWA SAWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TURKU, REP. A NR 7135/2012 - ZMIENIONO: § 9 PKT 1, § 17 PKT 2, § 18 PKT 3 I 42012-10-11 do dziś
2AKT NOTARIALNA Z DNIA 20.01.2014 R., REP. A NR 542/2014, NOTARIUSZ VIOLETTA SAWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TURKU - ZMIENIONO: § 3 PKT. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROUCH2012-10-11 do dziś
2. ImionaKAMILA2012-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROCHMIŃSKA2012-10-11 do dziś
2. ImionaIWONA JADWIGA2012-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROUCH2012-10-11 do dziś
2. ImionaKAMILA2012-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoROCHMIŃSKI2012-10-11 do dziś
2. ImionaADAM WŁADYSŁAW2012-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-10-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2012-10-11 do dziś
210 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2012-10-11 do dziś
310 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2012-10-11 do dziś
410 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2012-10-11 do dziś
546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2012-10-11 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-10-11 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-11 do dziś
810 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2012-10-11 do dziś
910 52 Z PRODUKCJA LODÓW2012-10-11 do dziś
1010 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2013 okres 28.08.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
2data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
6data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
7data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.08.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.08.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów