„EWD INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000436045
Numer REGON: 243066769
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-08-11
Sygnatura akt[RDF/232264/20/465]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWD INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2015-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. WINCENTEGO JANASA nr domu 13 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2015-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 WRZEŚNIA 2012 R., NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. BRONOWICKA 19/LU 18 W KRAKOWIE, 30-084 KRAKÓW, REP. A NR 8591/20122012-10-10 do dziś
211.03.2015R. AKT NOTARIALNY REP A NR 2235/2015, KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW UL. BRONOWICKA 19/ LU 18, NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ. ZMIENIONO §3 UMOWY.2015-04-17 do dziś
323.07.2015R., REP A NR 6682/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO §4 UST.I UMOWY SPÓŁKI.2015-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2019-01-08 do dziś
2. ImionaEDYTA AGNIESZKA2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2019-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ LUB ICH PRZYJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. JEDNAKŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO WARTOŚĆ 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY WYRAŻONEJ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, A JEŚLI ZOSTANIE POWOŁANA, TO WYRAŻENIA UPRZEDNIEJ ZGODY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ. 2. W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2012-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2012-10-10 do dziś
2. ImionaEDYTA AGNIESZKA2012-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-10-10 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-10-10 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-10-10 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-10-01 do dziś
281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-10-01 do dziś
381 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-10-01 do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2014 okres OD 10.10.2012 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
2data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
3data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
7data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.10.2012 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.10.2012 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów