HIGH TECHNOLOGY GLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000436016
Numer REGON: 341338054
Numer NIP: 9671355634
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[RDF/374270/22/282]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH TECHNOLOGY GLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2017-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. BYDGOSKICH PRZEMYSŁOWCÓW nr domu 6 kod pocztowy 85-862 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2017-02-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@HTGGLASS.COM2012-11-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HTGGLASS.COM2012-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 LIPCA 2012 ROKU, ALICJA LEHMAN - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. CHODKIEWICZA 15, REPERTORIUM A NUMER 8121/20122012-10-11 do dziś
231.08.2016 R., REP. A NR 6463/2016, NOTARIUSZ ALICJA LEHMANN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY ULICY CHODKIEWICZA 15 - ZMIENIONO PARAGRAFY 8 I 10 UMOWY SPÓŁKI.2017-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHTG HIGH TECHNOLOGY GLASS SA2012-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 999950,00 ZŁ2017-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2017-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALKOWSKI2018-03-20 do dziś
2. ImionaNORBERT STANISŁAW2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAIRE2014-12-16 do dziś
2. ImionaERIC CLAUDE PIERRE2014-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2012-10-11 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-10-11 do dziś
323 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2012-10-11 do dziś
423 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2012-10-11 do dziś
523 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2012-10-11 do dziś
628 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2012-10-11 do dziś
728 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-11 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-10-11 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE TOWARÓW2012-10-11 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2013 okres 2012 ROK2013-12-09 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
3data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
4data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
6data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8data złożenia 03.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-03 do dziś
9data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
10data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-12-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-12-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów