ASTAT LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000435562
Numer REGON: 302234804
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/22616/20/491]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTAT LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 441 kod pocztowy 60- 451 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.2012 R., NOTARIUSZ KATARZYNA SOKOŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WĄGROWCU, REP. A NR 3685/20122012-10-08 do dziś
202.09.2020 R., REP. A NR 6809/2020, NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 13 UST. 1, § 13 UST. 2, § 17 UST. 4, SKREŚLONO § 18, ZMIENIONO NUMERACJĘ §§: 19, 20, 21 NA §§ 18, 19, 20.2020-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINTER2012-10-08 do dziś
2. ImionaROMUALD2012-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80 000,00 ZŁ2014-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKOWSKI2019-04-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyWSPÓŁWŁASNOŚĆ 6.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000 ZŁ Z SABRINĄ ANNĄ ZAKOWSKI2019-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKOWSKI2019-04-16 do dziś
2. ImionaSABRINA ANNA2019-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyWSPÓŁWŁASNOŚĆ 6.400 UDZIAŁÓW 0 ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000 ZŁ Z MAGDALENĄ ZAKOWSKI2019-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2014-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2020-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDOROWICZ2020-09-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGE2013-10-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINTER2012-10-08 do dziś
2. ImionaROMUALD2012-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-10-08 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-10-08 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-08 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-10-08 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-10-08 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-08 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-10-08 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-08 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-10-08 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2014 okres OD 08.10.2012 DO 31.12.20122014-08-19 do dziś
2data złożenia 09.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
5data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-11 do dziś
6data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
7data złożenia 23.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
8data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.10.2012 DO 31.12.20122014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.10.2012 DO 31.12.20122014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów