TAMMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000435441
Numer REGON: 242981619
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-04-02
Sygnatura akt[RDF/591278/24/974]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY2016-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻORY ulica UL. KŁAPCZYKA nr domu 34 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2016-02-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TAMMET.PL2012-10-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TAMMET.PL2012-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.07.2012 R. - NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 4644/2012 02.10.2012 R. - NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 6538/2012 - ZMIENIONO § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI2012-10-04 do dziś
205.05.2016 R., REP. A NR 3463/2016, NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH ZMIENIONO: § 7; § 10.1 DODANO: § 17.22016-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERESZCZAK2012-10-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2012-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 725.000,00 ZŁ2016-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERESZCZAK2012-10-04 do dziś
2. ImionaMARZENA GRAŻYNA2012-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 725.000,00 ZŁ2016-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1450000,00 ZŁ2016-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERESZCZAK2012-10-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2012-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-10-04 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-10-04 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-10-04 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-10-04 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-10-04 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-10-04 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-10-04 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-10-04 do dziś
985 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-10-04 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2013 okres 12.07.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
2data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
3data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
5data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
6data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
8data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-29 do dziś
9data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
10data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
11data złożenia 07.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-07 do dziś
12data złożenia 02.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.07.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.07.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów