L&S HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000435324
Numer REGON: 146332967
Numer NIP: 5223000407
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546825/23/609]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&S HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI2017-06-05 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-05 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. REGULSKA nr domu 92 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2012 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ GAWRYŚ, W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SKOROSZEWSKIEJ 2 LOK. 2 ZA REPERTORIUM A NR 30708/20122012-10-05 do dziś
220.11.2018 R. - MARZENA GAWRYŚ - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 11284/2018 - W § 6 DODANO PKT 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaL&S HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1405579842012-10-05 do dziś
4. Numer KRS0000256637 2012-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-10-05 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1002012-10-05 do dziś
3. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2012-10-05 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2012-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-10-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002012-10-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-10-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-10-05 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-10-05 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-10-05 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-10-05 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-10-05 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-10-05 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 05.10.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
5data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
6data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
7data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
9data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
10data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2021 DO 06.12.20212021-12-30 do dziś
11data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
12data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.10.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 06.12.20212021-12-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.10.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 06.12.20212021-12-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji06.04.2017 R. AKT NOTARIALNY-KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA GAWRYŚ,MACIEJ GROSKREJC NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA REPETORIUM A NR 2371/2017 Z DNIA 06-04-2017 UCHWAŁA 4/04/20172017-06-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2017-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaL&S HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1405579842017-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000256637 2017-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności06.04.2017 R. AKT NOTARIALNY-KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA GAWRYŚ,MACIEJ GROSKREJC NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA REPETORIUM A NR 2371/2017 Z DNIA 06-04-2017 UCHWAŁA 4/04/20172017-06-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów