CUBE SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-01-29 godz. 10:42:34
Numer KRS: 0000435299
Numer REGON: 146332996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/452326/22/117]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA nr domu 5 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWĘ SPÓŁKI SPORZĄDZONO DNIA 12.03.2012 R., NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KANCELARIA KRYSTYNA KRYSTEK TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W TORUNIU, REP. A NR 2233/2012. ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONO DNIA 06.09.2012 R., NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KANCELARIA KRYSTYNA KRYSTEK TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W TORUNIU, REP. A NR 3642/2012, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: § 2, § 3, § 6.2012-10-04 do dziś
223.04.2015R., REP. A NR 2705/2015, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLEWSKI, ZMIANIE ULEGŁ §3 (ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI)2015-06-17 do dziś
318.12.2018R.; REP. A NR 6451/2018; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA POD ADRESEM UL. MAŁE GARBARY 5/4, 87-100 TORUŃ; ZMIANA: §6 POPRZEZ DODANIE PKT 77, §7 UST.1, §7 UST. 3 UMOWY2019-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIENNA-TECH INVESTMENTS LIMITED2019-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały379 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 189500,00 ZŁ2019-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego210500,00 ZŁ2019-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport121000,00 ZŁ2012-10-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTOWANIE SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, PODPISYWANIE ORAZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE BYĆ DOKONYWANE PRZEZ: A) CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2012-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUSZYŃSKI2015-06-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2012-10-04 do dziś
246 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-10-04 do dziś
347 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-04 do dziś
462 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-10-04 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-10-04 do dziś
671 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-10-04 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-17 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-06-17 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
2data złożenia 02.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-30 do dziś
5data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-14 do dziś
6data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów