NADMORSKI SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000435151
Numer REGON: 146328397
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-12-16
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/21792/21/488]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNADMORSKI SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. ŚWIĘTOPEŁKA nr domu 59 kod pocztowy 80-524 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.07.2012 R. - ASESOR NOT. EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, ZASTĘPCA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 6394/2012.2012-10-04 do dziś
229.11.2017 R., REP. A NR 9167/2017, NOTARIUSZ W WARSZAWIE EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA ZMIENIONO § 3 ORAZ § 22 UST. 1 UMOWY2017-12-21 do dziś
327.05.2021, REP.A NR 3969/2021, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROISŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2, § 57, UST.1, § 14, §16, §17, §18, §22, §23, §24, §25, §26, § 27 UMOWY 27.05.2021, REP. A NR 3975/2021, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NORAIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 25 UMOWY, TEKST JEDNOLITY.2021-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2221783642019-09-12 do dziś
4. Numer KRS0000527920 2019-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ2021-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„SUPERIOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5106392102021-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000130848 2021-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2021-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYETICO SPÓŁKA AKCYJNA2021-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0044462532021-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000296247 2021-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2021-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2012-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKI2017-10-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-12-16 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-12-16 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-12-16 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-12-16 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-16 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-12-16 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-12-16 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-12-16 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 25.07.2012 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
8data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.07.2012 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.07.2012 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów