BP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000434846
Numer REGON: 146319122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-08-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/48793/19/423]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. AFRYKAŃSKA nr domu 10 nr lokalu 33 kod pocztowy 03-966 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.08.2012 R. - ADAM PIOTR ŚCIOCH - NOTARIUSZ W GARWOLINIE, REP. A NR 2082/2012.2012-09-28 do dziś
216.02.2015 R., NOTARIUSZ ADAM PIOTR ŚCIOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W GARWOLINIE, REP. A NR 285/2015, ZMIANA ART. 1 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2015-07-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.04.2017 R., REP. A NR 932/2017, NOTARIUSZ ADAM PIOTR ŚCIOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W GARWOLINIE ZMIANA: ART.1 UST. 1.32017-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2016-06-29 do dziś
2. ImionaNATALIA KATARZYNA2016-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH2016-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2019-08-23 do dziś
2. ImionaZUZANNA MARIA2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2019-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2019-08-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
282 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-09-28 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-28 do dziś
401 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2012-09-28 do dziś
510 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-09-28 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-09-28 do dziś
752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-09-28 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-09-28 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2014 okres OD 28.09.2012 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.09.2012 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.09.2012 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów