ENERESTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000434815
Numer REGON: 243050478
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-01-28
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/833/22/982]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERESTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina WILKOWICE miejscowość WILKOWICE2012-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WILKOWICE ulica LETNISKOWA nr domu 2 kod pocztowy 43-365 poczta WILKOWICE kraj POLSKA 2012-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.09.2012 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 2158/2012, NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. STOJAŁOWSKIEGO 20/2.2012-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENKIEWICZ2012-09-28 do dziś
2. ImionaANNA2012-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2012-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2015-07-15 do dziś
2. ImionaJAKUB MACIEJ2015-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH2012-09-28 do dziś
224 42 A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO2012-09-28 do dziś
324 44 Z PRODUKCJA MIEDZI2012-09-28 do dziś
424 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2012-09-28 do dziś
524 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2012-09-28 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-09-28 do dziś
738 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-09-28 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-09-28 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-09-28 do dziś
1024 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2013 okres 2012 R2013-07-08 do dziś
2data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
3data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
5data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
6data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
7data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
8data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 R2013-07-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 R2013-07-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów