EXACT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000434714
Numer REGON: 146317815
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2018-09-22
Sygnatura akt[RDF/833817/18/755]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXACT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SAMARYTANKA nr domu 1 nr lokalu 7 kod pocztowy 03-592 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2012, NOTARIUSZ MIROSŁAWA KATARZYNA CIEMIENGA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GROCHOWSKA 217 LOK. 15, REP. A NR 1244/20122012-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK POŁATYŃSKA2014-02-13 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2012-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH2012-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUSTAK2012-10-01 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2012-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH2012-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-10-01 do dziś
282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-10-01 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-01 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-10-01 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-10-01 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-10-01 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-10-01 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-10-01 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-10-01 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-01 do dziś
1182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 07.09.2012 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4data złożenia 23.07.2018 okres OD 24.06.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2018 DO 31.08.20182018-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.09.2012 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4OD 24.06.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.08.20182018-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.09.2012 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4OD 24.06.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.08.20182018-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji23.06.2017,2017-11-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW JEDNOCZEŚNIE2017-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWÓJCIK POŁATYŃSKA2017-11-24 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-24 do dziś
21. NazwiskoSZUSTAK2017-11-24 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI Z DNIA 23.06.2017R. ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO NR REPETYTORIUM A NR 3671/2017 PRZED NOTARIUSZEM IWONĄ STARZYK-WOJNAR Z KANCELARII NOTARIALNEJ BARBARA WRÓBLEWSKA, IWONA STARZYK-WOJNAR, BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI S.C. PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24 W WARSZAWIE, 23.06.20172017-11-24 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów