LV ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000434644
Numer REGON: 146288918
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-01-12
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/36466/21/188]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1462889182012-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLV ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁUKOWSKI gmina WOJCIESZKÓW miejscowość ZOFIBÓR2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ZOFIBÓR nr domu 1 kod pocztowy 21-411 poczta WOJCIESZKÓW kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLV ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2019-05-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-06 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RACJONALIZACJI poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-12 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.09.2012 R., NOTARIUSZ CZESŁAWA KOŁCUN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9587/20122012-09-27 do dziś
208.12.2014 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MAŁGORZATA KOŁCUN, ZASTĘPCA NOTARIUSZA CZESŁAWY KOŁCUN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12581/2014, ZMIANA § 3 UST. 1, § 5, § 13 UST. 1, § 13 UST. 7.2015-03-17 do dziś
303.10.2017 R., REP. A NR 7183/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KOŁCUN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 5, § 13 UST. 72018-02-14 do dziś
410.04.2019R., REP. A NR 685/2019, NOTARIUSZ PIOTR PODLEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2 UST.1, ZMIANA §3 UST.1, ZMIANA §2 UST.22019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-05-06 do dziś
2. ImionaPATRYCJA JOLANTA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACH2022-01-12 do dziś
2. ImionaEDYTA2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2022-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2018-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-05-06 do dziś
2. ImionaMARGARET2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCZKO2012-09-27 do dziś
2. ImionaANITA2012-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-05-06 do dziś
232 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2019-05-06 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-05-06 do dziś
410 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2019-05-06 do dziś
510 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2019-05-06 do dziś
646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2019-05-06 do dziś
720 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2019-05-06 do dziś
810 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2019-05-06 do dziś
910 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 12.09.2012 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
4data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
5data złożenia 28.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
6data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.09.2012 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.09.2012 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów