BUDOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000434618
Numer REGON: 021975082
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2017-04-10
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5968/17/420]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ2012-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość GĄDÓW2012-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GĄDÓW kraj POLSKA 2017-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.08.2012 R. NOTARIUSZ ŁUKASZ SŁOTWIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH, REP A NR 2283/20122012-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOZAŃSKA2012-09-28 do dziś
2. ImionaJADWIGA2012-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9900.00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH2012-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOZAŃSKI2012-09-28 do dziś
2. ImionaMARCIN MIKOŁAJ2012-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-09-28 do dziś
233 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2012-09-28 do dziś
346 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2012-09-28 do dziś
477 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-09-28 do dziś
546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-09-28 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-09-28 do dziś
747 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-09-28 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-09-28 do dziś
1046 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2012-09-28 do dziś
1182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-09-28 do dziś
1246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-09-28 do dziś
1338 1 ZBIERANIE ODPADÓW2012-09-28 do dziś
1477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-28 do dziś
1577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-09-28 do dziś
1695 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2012-09-28 do dziś
1746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-09-28 do dziś
1846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-09-28 do dziś
1946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-09-28 do dziś
2046 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-09-28 do dziś
2147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
2246 77 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-09-28 do dziś
2347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
2431 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2012-09-28 do dziś
2532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-28 do dziś
2646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-09-28 do dziś
2743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-28 do dziś
2885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-09-28 do dziś
2947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-09-28 do dziś
3074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-28 do dziś
3164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-09-28 do dziś
3264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-09-28 do dziś
3382 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-09-28 do dziś
3482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-28 do dziś
3517 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2012-09-28 do dziś
3647 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
3763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-28 do dziś
3864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-09-28 do dziś
3969 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-09-28 do dziś
4081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-09-28 do dziś
4181 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2012-09-28 do dziś
4280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2012-09-28 do dziś
4338 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2012-09-28 do dziś
4438 3 ODZYSK SUROWCÓW2012-09-28 do dziś
4502 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2012-09-28 do dziś
4641 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-09-28 do dziś
4741 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-09-28 do dziś
4843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-09-28 do dziś
4923 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2012-09-28 do dziś
5043 31 Z TYNKOWANIE2012-09-28 do dziś
5143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-09-28 do dziś
5233 11 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-09-28 do dziś
5333 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-09-28 do dziś
5433 13 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-09-28 do dziś
5533 14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-09-28 do dziś
5646 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-09-28 do dziś
5733 17 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-09-28 do dziś
5846 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-09-28 do dziś
5941 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-09-28 do dziś
6023 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2012-09-28 do dziś
6146 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-09-28 do dziś
6247 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
6349 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2012-09-28 do dziś
6446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-09-28 do dziś
6549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-09-28 do dziś
6645 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-09-28 do dziś
6747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-09-28 do dziś
6855 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-09-28 do dziś
6956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-09-28 do dziś
7046 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2012-09-28 do dziś
7118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-09-28 do dziś
7241 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-09-28 do dziś
7362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-09-28 do dziś
7462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-09-28 do dziś
7547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
7668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-09-28 do dziś
7758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-09-28 do dziś
7838 31 DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2012-09-28 do dziś
7958 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2012-09-28 do dziś
8038 32 ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2012-09-28 do dziś
8158 13 Z WYDAWANIE GAZET2012-09-28 do dziś
8223 7 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2012-09-28 do dziś
8358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-09-28 do dziś
8471 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-09-28 do dziś
8563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-09-28 do dziś
8663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-09-28 do dziś
8758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-09-28 do dziś
8878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-09-28 do dziś
8958 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-09-28 do dziś
9059 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-09-28 do dziś
9160 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-09-28 do dziś
9281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-09-28 do dziś
9331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2012-09-28 do dziś
9471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-09-28 do dziś
9582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-09-28 do dziś
9671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-09-28 do dziś
9773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-09-28 do dziś
9874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-09-28 do dziś
9964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-09-28 do dziś
10073 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-09-28 do dziś
10173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-09-28 do dziś
10273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-09-28 do dziś
10373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-09-28 do dziś
10431 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2012-09-28 do dziś
10566 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-09-28 do dziś
10658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-09-28 do dziś
10778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-09-28 do dziś
10847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
10977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-09-28 do dziś
11049 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2012-09-28 do dziś
11168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-09-28 do dziś
11247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
11369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-09-28 do dziś
11477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-28 do dziś
11533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-09-28 do dziś
11647 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
11749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-09-28 do dziś
11870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-09-28 do dziś
11971 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2012-09-28 do dziś
12071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-09-28 do dziś
12149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-09-28 do dziś
12270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-09-28 do dziś
12373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-09-28 do dziś
12446 47 SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-09-28 do dziś
12564 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2012-09-28 do dziś
12631 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW2012-09-28 do dziś
12778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-09-28 do dziś
12846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-09-28 do dziś
12947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
13047 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
13147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
13281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-09-28 do dziś
13381 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-09-28 do dziś
13447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
13546 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-09-28 do dziś
13678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów