„L-TABACO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000434587
Numer REGON: 243052069
Numer NIP: 6423180656
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-12-11
Sygnatura akt[RDF/272013/20/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L-TABACO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2013-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica CHRZANOWSKIEGO nr domu 1B kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2013-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.07.2012 R., NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA JADWIGA MIKLER, JERZY MIKLER S.C. W BYTOMIU, REP. A NR 9188/2012 03.09.2012 R., NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA JADWIGA MIKLER, JERZY MIKLER S.C. W BYTOMIU, REP. A NR 11013/2012 ZMIENIONO: § 2; § 9; § 192012-09-28 do dziś
216.11.2012 R. - REP. A NR 14813/2012, NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZY JADWIGI MIKLER I JERZEGO MIKLERA W BYTOMIU - ZMIANA: § 3; § 92013-01-14 do dziś
311.08.2015R., REP.A NR 11252/2015 NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4 ZMIENIONO: §6.2015-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOKIELSKA2015-11-03 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2015-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOKIELSKA2015-11-03 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOKIELSKI2012-09-28 do dziś
2. ImionaLESZEK JÓZEF2012-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-09-28 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2012-09-28 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-09-28 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
547 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
647 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-09-28 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-09-28 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-09-28 do dziś
946 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2014 okres OD 24.07.2012 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
2data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
4data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
5data złożenia 05.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-05 do dziś
6data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
7data złożenia 11.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.07.2012 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.07.2012 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów