„BOVEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000433997
Numer REGON: 302218751
Numer NIP: 7822552841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-11-30
Sygnatura akt[RDF/270965/20/549]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOVEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GOPLAŃSKA nr domu 27A kod pocztowy 61-051 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z 13.08.2012 R., SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO JOANNĘ BASZKOWSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 4/7, REP. A NR 4923/2012.2012-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLA FINANCIERE DU PONT BLEU S.A.2014-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ2014-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2012-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2012-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA SZAJEK2012-09-24 do dziś
2. ImionaDARIA ANNA2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAJEK2012-09-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 2 PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2012-09-24 do dziś
243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-09-24 do dziś
343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-09-24 do dziś
443 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2012-09-24 do dziś
545 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-24 do dziś
645 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-24 do dziś
745 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-24 do dziś
845 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-09-24 do dziś
946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-09-24 do dziś
1046 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2012-09-24 do dziś
1146 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-09-24 do dziś
1229 3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2012-09-24 do dziś
1346 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-09-24 do dziś
1446 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2012-09-24 do dziś
1546 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-09-24 do dziś
1646 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-09-24 do dziś
1746 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-09-24 do dziś
1847 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
1947 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
2047 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-09-24 do dziś
2147 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
2247 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
2331 0 PRODUKCJA MEBLI2012-09-24 do dziś
2447 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
2547 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
2647 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-09-24 do dziś
2747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-09-24 do dziś
2849 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2012-09-24 do dziś
2949 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-09-24 do dziś
3052 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-09-24 do dziś
3152 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-09-24 do dziś
3253 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-09-24 do dziś
3355 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-09-24 do dziś
3432 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-24 do dziś
3555 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-09-24 do dziś
3655 3 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2012-09-24 do dziś
3755 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-09-24 do dziś
3856 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-09-24 do dziś
3956 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-09-24 do dziś
4056 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-09-24 do dziś
4177 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-24 do dziś
4277 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2012-09-24 do dziś
4379 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-09-24 do dziś
4479 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-09-24 do dziś
4533 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2012-09-24 do dziś
4641 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-09-24 do dziś
4741 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-09-24 do dziś
4842 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-09-24 do dziś
4943 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2014 okres OD 24.09.2012 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
4data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-07-23 do dziś
6data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
7data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.09.2012 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-07-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.09.2012 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów