LABORATORIUM GARDNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000433946
Numer REGON: 021968892
Numer NIP: 8952016024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/516273/23/841]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM GARDNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WALLENRODA nr domu 23 kod pocztowy 51-210 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.09.2012 R., NOTARIUSZ ANNA JĘDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/210, REPERTORIUM A NR 7082/2012.2012-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIELOCH2012-09-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2012-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIELOCH NIEWIADOMSKA2015-04-14 do dziś
2. ImionaJOANNA2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2015-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2012-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIELOCH2012-09-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-09-21 do dziś
270 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2015 okres OD 11.09.2012 DO 31.12.20132015-07-31 do dziś
2data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
3data złożenia 09.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-09 do dziś
4data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-14 do dziś
5data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
7data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
8data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
9data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
10data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.09.2012 DO 31.12.20132015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.09.2012 DO 31.12.20132015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów