DOLINA BUGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000433892
Numer REGON: 061461400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-05-04
Sygnatura akt[RDF/199105/20/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLINA BUGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina KODEŃ miejscowość KODEŃ2012-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KODEŃ ulica TERESPOLSKA nr domu 10 A kod pocztowy 21-509 poczta KODEŃ kraj POLSKA 2012-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 SIERPNIA 2012 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 16909/2012.2012-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRASKO-INWEST-R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2515885562012-09-21 do dziś
4. Numer KRS0000165681 2012-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499.900,00 ZŁ2013-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2012-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1400000,00 ZŁ2012-09-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEJNEKA2012-09-21 do dziś
2. ImionaANNA2012-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEJNEKA2012-09-21 do dziś
2. ImionaKAROL2012-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2012-09-21 do dziś
201 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2012-09-21 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-21 do dziś
490 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-09-21 do dziś
590 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-09-21 do dziś
690 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2012-09-21 do dziś
790 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-09-21 do dziś
891 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2012-09-21 do dziś
991 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2012-09-21 do dziś
1093 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2012-09-21 do dziś
1193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-09-21 do dziś
1293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-09-21 do dziś
1301 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2012-09-21 do dziś
1493 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2012-09-21 do dziś
1593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-09-21 do dziś
1696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-09-21 do dziś
1796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-21 do dziś
1801 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-09-21 do dziś
1901 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2012-09-21 do dziś
2001 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2012-09-21 do dziś
2101 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-09-21 do dziś
2202 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2012-09-21 do dziś
2302 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2012-09-21 do dziś
2402 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2012-09-21 do dziś
2502 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2012-09-21 do dziś
2601 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2012-09-21 do dziś
2703 12 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-09-21 do dziś
2803 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-09-21 do dziś
2910 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2012-09-21 do dziś
3010 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2012-09-21 do dziś
3110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-09-21 do dziś
3210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2012-09-21 do dziś
3310 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2012-09-21 do dziś
3410 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2012-09-21 do dziś
3511 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2012-09-21 do dziś
3611 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2012-09-21 do dziś
3701 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2012-09-21 do dziś
3816 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2012-09-21 do dziś
3916 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2012-09-21 do dziś
4016 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2012-09-21 do dziś
4116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-09-21 do dziś
4241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-09-21 do dziś
4341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-09-21 do dziś
4443 31 Z TYNKOWANIE2012-09-21 do dziś
4543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-09-21 do dziś
4643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-09-21 do dziś
4743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-09-21 do dziś
4801 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2012-09-21 do dziś
4943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-09-21 do dziś
5043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-09-21 do dziś
5143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-21 do dziś
5247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-09-21 do dziś
5347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-09-21 do dziś
5449 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2012-09-21 do dziś
5549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2012-09-21 do dziś
5652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-09-21 do dziś
5755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-09-21 do dziś
5855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-09-21 do dziś
5901 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-09-21 do dziś
6055 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2012-09-21 do dziś
6155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-09-21 do dziś
6256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-09-21 do dziś
6356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-09-21 do dziś
6456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-09-21 do dziś
6556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-09-21 do dziś
6668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-09-21 do dziś
6768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-09-21 do dziś
6868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-09-21 do dziś
6968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-09-21 do dziś
7001 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2012-09-21 do dziś
7169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-09-21 do dziś
7270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-09-21 do dziś
7371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-09-21 do dziś
7471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-09-21 do dziś
7571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-09-21 do dziś
7672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-09-21 do dziś
7774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-09-21 do dziś
7874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-09-21 do dziś
7974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-09-21 do dziś
8074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-21 do dziś
8101 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2012-09-21 do dziś
8275 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2012-09-21 do dziś
8377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-09-21 do dziś
8477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-21 do dziś
8577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2012-09-21 do dziś
8677 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-09-21 do dziś
8777 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-09-21 do dziś
8877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-09-21 do dziś
8977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-09-21 do dziś
9077 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2012-09-21 do dziś
9177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-21 do dziś
9201 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2012-09-21 do dziś
9378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-09-21 do dziś
9478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-09-21 do dziś
9578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-09-21 do dziś
9679 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-09-21 do dziś
9779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-09-21 do dziś
9879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-09-21 do dziś
9979 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-09-21 do dziś
10079 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2012-09-21 do dziś
10179 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-21 do dziś
10281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-09-21 do dziś
10301 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2012-09-21 do dziś
10481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-09-21 do dziś
10582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-09-21 do dziś
10682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-09-21 do dziś
10782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-21 do dziś
10885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2012-09-21 do dziś
10985 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-09-21 do dziś
11085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-21 do dziś
11185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-09-21 do dziś
11286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-09-21 do dziś
11386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
4data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5data złożenia 18.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
6data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
7data złożenia 04.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów