SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLIBER”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000433544
Numer REGON: 004871335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/403070/22/937]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2012-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 78615127742012-09-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLIBER”2012-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 1158 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY2012-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA miejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA2012-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 45 kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA kraj POLSKA 2012-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.10.1990 R.2012-09-18 do dziś
228.06.2013R. - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2013-10-18 do dziś
329.06.2018R. - UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ.2018-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2012-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚLIWIŃSKI2012-09-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-09-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-18 do dziś
21. NazwiskoPAWLAK2012-09-18 do dziś
2. ImionaMARIAN2012-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2012-09-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-18 do dziś
31. NazwiskoZAGOZDA2012-09-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2012-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-09-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKI2012-09-18 do dziś
2. ImionaROMAN2012-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIŃSKI2012-09-18 do dziś
2. ImionaROBERT2012-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALOTKA2012-09-18 do dziś
2. ImionaWERONIKA2012-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2013-10-18 do dziś
268 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2020-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2020-10-13 do dziś
241 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2020-10-13 do dziś
368 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2020-10-13 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
2data złożenia 14.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-18 do dziś
3data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
4data złożenia 04.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
5data złożenia 16.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
6data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-24 do dziś
9data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
10data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
11data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów