EXON RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000433351
Numer REGON: 101467553
Numer NIP: 7262650576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-03-29
Sygnatura akt[RDF/102135/19/726]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXON RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2012-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ŁAGIEWNICKA nr domu 54/56 nr lokalu B607 kod pocztowy 91-463 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124 SIERPNIA 2012 R.NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA RYCHTER KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE REP. A NR 6438/20122012-09-18 do dziś
218.02.2015R., REP. A 969/2015, ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA STASIAK ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZ ANNĘ BALD, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI PRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PARAGRAFOWI 2 ORAZ 6 UMOWY SPÓŁKI. 23.04.2015R., REP. A 744/2015, NOTARIUSZ ANNA MARIA ZALASIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2015-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIAŁKOWSKI2015-04-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ KACPER2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ.2015-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORADOWSKA2015-04-29 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały74 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.000,00 ZŁ.2015-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2012-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIAŁKOWSKA2018-01-26 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-09-18 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-18 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-04-29 do dziś
235 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-04-29 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-04-29 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI I MOTOCYKLOWYMI2015-04-29 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY2015-04-29 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-04-29 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2015 okres OD 24.08.2012 DO 31.12.20132015-04-29 do dziś
2data złożenia 06.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
3data złożenia 05.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
4data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
3OD 24.08.2012 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.08.2012 DO 31.12.20132015-04-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów