APTEKI SPOŁECZNE BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000433339
Numer REGON: 200726535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-12-05
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/11146/23/880]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI SPOŁECZNE BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA2012-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2018-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. PIASTA nr domu 16 kod pocztowy 15-044 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2018-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.08.2012 R.2012-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUPALSKA BEDNARCZYK2012-09-17 do dziś
2. ImionaMONIKA KATARZYNA2012-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-09-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARCZYK2012-09-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2012-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-09-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2012-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUPALSKA BEDNARCZYK2012-09-17 do dziś
2. ImionaMONIKA KATARZYNA2012-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARCZYK2012-09-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2012-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-17 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-17 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-17 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-17 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-11-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów