INSTYTUT PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000433269
Numer REGON: 146300619
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-11-02
Sygnatura akt[RDF/456287/22/798]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2012-09-19 do dziś
3. NazwaINSTYTUT PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ2012-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina KOBYŁKA miejscowość KOBYŁKA2012-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBYŁKA ulica OGRODOWA nr domu 8 kod pocztowy 05-230 poczta KOBYŁKA kraj POLSKA 2012-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.06.2012 R.2012-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ZDROWIA, STAROSTA WOŁOMIŃSKI2012-09-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU2012-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYRO2018-12-12 do dziś
2. ImionaDOROTA MARIA2018-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2012-09-19 do dziś
2. ImionaSZYMON PAWEŁ2012-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2012-09-19 do dziś
290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2018-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.01.2017 okres OD 19.09.2012 DO 31.12.20132017-02-03 do dziś
2data złożenia 26.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-03 do dziś
3data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
6data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7data złożenia 02.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.09.2012 DO 31.12.20132017-02-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiWSPIERANIE ROZWOJU I ZAPOBIEGANIE PROBLEMOM DZIECI MŁODZIEŻY W DUCHU ZINTEGROWANEGO PODEJŚCIA DO PROFILAKTYKI PROBLEMOWEJ ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, SZKOŁAMI, SAMORZĄDAMI LOKALNYMI, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI INSTYTUCJAMI NA RZECZ WYCHOWANIA, PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI.2012-09-19 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów