BPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000433019
Numer REGON: 146295309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2017-09-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/67100/17/662]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MRÓWCZA nr domu 50 kod pocztowy 04-857 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.08.2012 R., ADAM PIOTR ŚCIOCH NOTARIUSZ W GARWOLINIE, REP. A NR 2090/20122012-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2012-09-14 do dziś
2. ImionaJAN2012-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ2012-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2016-07-05 do dziś
2. ImionaNATALIA KATARZYNA2016-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH2016-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2012-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2017-09-27 do dziś
2. ImionaJAN2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOBER2016-10-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-06 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-10-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-09-14 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-14 do dziś
347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-09-14 do dziś
482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-09-14 do dziś
501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-09-14 do dziś
601 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2012-09-14 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-09-14 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-09-14 do dziś
977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-09-14 do dziś
1046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2016-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 14.09.2012 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
3data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.09.2012 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.09.2012 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2016-01-012016-03-21 do dziś