HEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000432797
Numer REGON: 302209670
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-04-08
Sygnatura akt[RDF/196543/20/101]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. KAROLA LIBELTA nr domu 1 nr lokalu 4 kod pocztowy 61-706 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.08.2012 R., ASESOR NOTARIALNY MARIA NASKRĘCKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA NASKRĘCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 8806/2012.2012-09-13 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 1/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.05.2019R. (AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ AGNIESZKI ZIELIŃSKIEJ-RICHTER, REP. A NR 3617/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU) ZMIENIONO §3 UMOWY.2019-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODEK2019-10-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2019-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-09-13 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-09-13 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-09-13 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-09-13 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-09-13 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-09-13 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2013 okres 10.08.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-06 do dziś
2data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
6data złożenia 16.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-16 do dziś
7data złożenia 16.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
8data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.05.20192020-03-24 do dziś
9data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.06.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
10data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2020 DO 23.03.20202020-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.08.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.08.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.05.20192020-04-08 do dziś
7OD 01.06.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 23.03.20202020-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji31.05.2019R. UCHWAŁA NR 9/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HEXA SP. Z O.O. Z DN. 13.05.2019R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 3617/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER) O OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI Z DNIEM 31.05.2019R.,2019-10-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2019-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGODEK2019-10-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.05.2019R. UCHWAŁA NR 9/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HEXA SP. Z O.O. Z DN. 13.05.2019R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 3617/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER) O OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI Z DNIEM 31.05.2019R.,2019-10-03 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów