„APTEKA W JODŁOWEJ” KRZEMIEŃ I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000432671
Numer REGON: 691800389
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-06-24
Sygnatura akt[RDF/505528/23/671]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA W JODŁOWEJ” KRZEMIEŃ I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA2012-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina JODŁOWA miejscowość JODŁOWA2012-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość JODŁOWA nr domu 29 kod pocztowy 39-225 poczta JODŁOWA kraj POLSKA 2012-09-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAPTEKA_JODLOWA@WP.PL2012-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1W DNIU 5 WRZEŚNIA 2012 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ „APTEKA W JODŁOWEJ” K. KRZEMIEŃ, A. KRZEMIEŃ, J. KRZEMIEŃ PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU (ART. 26 PAR. 4 KSH) STOSUNKU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ PRZYJMUJĄC TEKST UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU ODPOWIADAJĄCYM PRZEPISOM O SPÓŁCE JAWNEJ.2012-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-09-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale„APTEKA W JODŁOWEJ” KRZEMIEŃ I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA W JODŁOWEJ K. KRZEMIEŃ, A. KRZEMIEŃ, J. KRZEMIEŃ W DNIU 5 WRZEŚNIA 2012 ROKU PRZEKSZTAŁCILI STOSUNEK SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWIĄZANY UMOWĄ Z DNIA 18 LISTOPADA 2004 ROKU ZMIENIONEJ ANEKSEM Z DNIA 14 GRUDNIA 2009 ROKU W SPÓŁKĘ JAWNĄ. „APTEKA W JODŁOWEJ” K. KRZEMIEŃ, A. KRZEMIEŃ, J. KRZEMIEŃ SPÓŁKA CYWILNA NAZWA REJESTRU, W KTÓRYM PODMIOT JEST ZAREJESTROWANY- CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR W REJESTRZE 6281005244 - KRYSTYNA KRZEMIEŃ, NR W REJESTRZE 5491317570 - ANDRZEJ KRZEMIEŃ, NAZWA SĄDU PROWADZĄCEGO REJESTR MINISTER GOSPODARKI, NR W REJESTRZE 5492209523 - JUSTYNA KRZEMIEŃ, REGON 6918003892012-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIEŃ2012-09-12 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ANNA2012-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIEŃ2012-09-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2012-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-09-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIEŃ2012-09-12 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MAGDALENA2012-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-09-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z TYM, ŻE W PRZYPADKU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM KREDYTÓW PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ORAZ PRZY CZYNNOŚCIACH (ZOBOWIĄZANIACH LUB WYDATKACH SPÓŁKI) PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 15.000 EURO WSZYSCY WSPÓLNICY MAJĄ OBOWIĄZEK DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE.2012-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIEŃ2012-09-12 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ANNA2012-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIEŃ2012-09-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2012-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIEŃ2012-09-12 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MAGDALENA2012-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-12 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-12 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-12 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-09-12 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-09-12 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów