ENAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000432511
Numer REGON: 161479822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349398/21/945]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2012-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica TARNOPOLSKA nr domu 109 nr lokalu 7 kod pocztowy 45-316 poczta OPOLE kraj POLSKA 2012-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR STASZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 2207/20122012-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPEREK2012-09-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARCIN2012-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.600,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBOWSKA BUSŁAWSKA2012-09-10 do dziś
2. ImionaMARZENA LIDIA2012-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.600,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego11200,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z PREZESA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA - PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU, GDY NIE USTANOWIONO PROKURENTA - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ - MIĘDZY INNYMI - Z PREZESA I WICEPREZESA LUB WICEPREZESÓW, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENTA - ŁĄCZNIE.2012-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPEREK2012-09-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARCIN2012-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBOWSKA BUSŁAWSKA2012-09-10 do dziś
2. ImionaMARZENA LIDIA2012-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2012-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-09-10 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-10 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-09-10 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-09-10 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-09-10 do dziś
686 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2013 okres 23.07.2012-31.12.20122013-05-13 do dziś
2data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
3data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
4data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
5data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
6data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
7data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
8data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
9data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.07.2012-31.12.20122013-05-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.07.2012-31.12.20122013-05-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów