CURULIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000432301
Numer REGON: 302201928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-14
Sygnatura akt[RDF/421009/22/448]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURULIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PL. WIOSNY LUDÓW nr domu 2 kod pocztowy 61-831 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-06-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CURULIS.PL2012-09-06 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://WWW.CURULIS.PL2012-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.09.2012 R.2012-09-06 do dziś
210.08.2018R., REP. A NR 4649/2018, NOTARIUSZ ANNA SPORNA, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE ZMIENIONO: § 5, § 6, DODANO § 6A, § 9A ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUPCZYŃSKI2012-09-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2012-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2018-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSKA2012-09-06 do dziś
2. ImionaHUBERT MAREK2012-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2018-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2018-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,002012-09-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUPCZYŃSKI2012-09-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2012-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGOSKA2012-11-12 do dziś
2. ImionaHUBERT MAREK2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2012-11-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-09-06 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-09-06 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-09-06 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-09-06 do dziś
572 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2012-09-06 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-09-06 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-06 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-09-06 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-09-06 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres 05.09.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
2data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
4data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-05 do dziś
6data złożenia 10.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
10data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.09.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.09.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów