BIO GROUP CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000432197
Numer REGON: 146283950
Numer NIP: 5213636339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-03-11
Sygnatura akt[RDF/191389/20/56]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIO GROUP CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KALWARYJSKA nr domu 69 nr lokalu 9 kod pocztowy 30-504 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.08.2012 R., ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ LIS, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAACIEJA BIWEJNISA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 10712/20122012-09-07 do dziś
220.09.2014 R., REP. A NR 2149/2014, NOTARIUSZ PAWEŁ WIATER Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ WIATER W KRAKOWIE PRZY UL. STAROWIŚLNEJ 83/5, 31-052 KRAKÓW, ZMIENIONE PARAGRAFY: §2, §32015-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH2012-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKEWYCZ2020-02-21 do dziś
2. ImionaOŁEKSIJ2020-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKEWYCZ2020-02-21 do dziś
2. ImionaOŁEKSIJ2020-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-21 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDRAGOMIR2012-12-11 do dziś
2. ImionaWITALIJ2012-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM2012-12-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-09-07 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-09-07 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-09-07 do dziś
446 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2020 okres OD 07.09.2012 DO 31.12.20122020-03-06 do dziś
2data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-03-06 do dziś
3data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-03-06 do dziś
4data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-06 do dziś
5data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-06 do dziś
6data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
7data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.09.2012 DO 31.12.20122020-03-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-03-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-03-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-02-152020-02-21 do dziś