INTEGRATED SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000432159
Numer REGON: 243034500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2017-05-10
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/5944/17/174]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATED SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PLAC WOLNICA nr domu 13 nr lokalu 10 kod pocztowy 31-060 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.02.2012 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO PRZED ASESOREM NOTARIALNYM PAWŁEM ŻMUDA - TRZEBIATOWSKIM, W POZNANIU PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 86/6, REPERTORIUM „A” NUMER 1333/20122012-09-10 do dziś
208.02.2013 R., REP. A NR 1129/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. STALMACHA 17, - ZMIENIONO: § 1 UST. 22013-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTACZAŁA2016-02-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ GRZEGORZ2016-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2016-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-09-10 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-09-10 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2012-09-10 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-09-10 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-09-10 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-09-10 do dziś
769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-09-10 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-09-10 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-09-10 do dziś
1081 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-09-10 do dziś
1182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-09-10 do dziś
1238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-09-10 do dziś
1385 EDUKACJA2012-09-10 do dziś
1477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-09-10 do dziś
1578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-09-10 do dziś
1647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-09-10 do dziś
1756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-09-10 do dziś
1886 OPIEKA ZDROWOTNA2012-09-10 do dziś
1987 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2012-09-10 do dziś
2088 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2012-09-10 do dziś
2193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-09-10 do dziś
2294 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2012-09-10 do dziś
2339 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-09-10 do dziś
2495 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-09-10 do dziś
2596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-09-10 do dziś
2641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-09-10 do dziś
2742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-09-10 do dziś
2843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-09-10 do dziś
2945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-09-10 do dziś
3046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-09-10 do dziś
3149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2013 okres ROK OBRACHUNKOWY 20122013-04-16 do dziś
2data złożenia 13.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
3data złożenia 13.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-19 do dziś
4data złożenia 27.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-10 do dziś
5data złożenia 27.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-10 do dziś
6data złożenia 27.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK OBRACHUNKOWY 20122013-04-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK OBRACHUNKOWY 20122013-04-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji06.07.2016, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU I OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI, REPERTORIUM A NR 2772/2016, NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE2016-08-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2016-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCHYLIŃSKA2016-08-31 do dziś
2. ImionaANGELIKA PATRYCJA2016-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności06.07.2016, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU I OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI, REPERTORIUM A NR 2772/2016, NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE2016-08-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów